เกี่ยวกับ CST

CST President​

สารจากประธาน

สมาคมสีแห่งประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้างและตั้งชื่อใหม่ในปี ค.ศ. 2021 จากชื่อเดิมคือกลุ่มสีแห่งประเทศไทยที่ได้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2001 สมาคมสีแห่งประเทศไทยได้เริ่มกิจกรรมต่างๆทีละน้อยด้วยการเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะจูงใจให้เกิดงานวิจัยทางสีและให้ความรู้ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสี

สมาคมสีแห่งประเทศไทยมีการจัดคอร์สอบรม การฝึกอบรม และการประชุมทางวิชาการ  สมาคมสีแห่งประเทศไทยยินดีสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อที่จะช่วยพัฒนาสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสี ถ้าคุณมีความสนใจและหลงใหลเกี่ยวกับสีและวิชาที่เกี่ยวข้องกับสี เราขอเชิญชวนคุณมาเข้าร่วมกับสมาคมของเรา

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญาดา เกตุเมฆ

ประธาน

ประวัติ

กลุ่มสีประเทศไทย (Color Society of Thailand) เป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจในด้านสี ทั้งในด้านสีเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และการประยุกต์ นอกจากนี้กลุ่มสีประเทศไทยยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญองค์กรสีสากล (International Colour Association) ในนามตัวแทนของประเทศไทย

จุดเริ่มต้นของกลุ่มสีประเทศไทยนับย้อนหลังไป พ.ศ.2544 ในชื่อของ “The Colour Group of Thailand” โดยมีศาสตราภิชานธีระ ปิยคุณากร เป็นประธานกลุ่ม ณ ห้วงเวลานั้นประเทศไทยมีแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสีในระดับสากล เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านสีและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ทำให้มีความจำเป็นต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญองค์กรสีสากลในนามขององค์กรที่เป็นตัวแทนประเทศไทยซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มสีประเทศไทย หลังจากนั้นอีก 2 ปี ประเทศไทยจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการสีสากล “The Midterm Meeting of International Colour Association; AIC2003 Bangkok” นำทีมจัดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ หาญสืบสาย ซึ่งต่อมาท่านได้รับช่วงต่อในการเป็นประธานกลุ่มฯ การจัดงานประชุมวิชาการสีสากลมีการจัดหมุนเวียนไปยังประเทศสมาชิกทั่วโลก และกำลังเวียนกลับจัดในประเทศไทยอีกครั้งในพ.ศ. 2566 ณ จังหวัดเชียงราย ในวาระครบรอบ 20 ปีนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านสีจะได้พบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการและนักวิจัยต่างประเทศ และการจัดงานยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

          ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มสีประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Color Society of Thailand” ภายใต้การนำทีมของรองศาสตราจารย์ ดร.พิชญดา เกตุเมฆ เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร และขยายฐานสมาชิกให้เกิดเป็นชุมชมการเรียนรู้ด้านสีที่กว้างขวางมากขึ้น นับตั้งแต่วันเวลาที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มสีประเทศไทย เหล่าสมาชิกได้เริ่มกิจกรรมต่างๆ คอยแต่งแต้มและต่อเติม โดยหวังให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในด้านสี ตลอดจนเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตั้งปฎิธานว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ผู้ก่อตั้ง

 • รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญาดา เกตุเมฆ                          ประธาน
 • Prof. Mitsuo Ikeda                                                          ที่ปรึกษาต่างประเทศ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ               เลขานุการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์                       เหรัญญิก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติโรจน์ รัตนเกษมสุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไวยวุฒิ วุฒิออรรถสาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสด์
 • ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล
 • ภาพพิมพ์ ชื่นใจ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญาดา เกตุเมฆ – ประธาน
 • Prof. Mitsuo Ikeda –  ที่ปรึกษาต่างประเทศ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ – เลขานุการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ – เหรัญญิก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติโรจน์ รัตนเกษมสุข
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไวยวุฒิ วุฒิออรรถสาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสด์
 • ชนิดา ศักดิ์สิริโกศล
 • ภาพพิมพ์ ชื่นใจ

ความร่วมมือ