งานประชุมวิชาการประจำปี The 1st Annual Conference of CST

Cover

กลุ่มสีประเทศไทย (Color Society of Thailand) ร่วมกับภาคผู้ร่วมจัดงาน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และศูนย์วิจัยสี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี จัดงานประชุมวิชาการประจำปี The 1st Annual Conference of CST ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ในงานมีนักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 17 หัวข้อ นอกจานี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สี 3 ท่าน ได้แก่ Prof. Miho Saito จากประเทศญี่ปุ่น Prof.Alain Trémeau จากประเทศฝรั่งเศส และ Prof. Stephen Westland จากประเทศอังกฤษ มาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้ง

24 กุมภาพันธ์ 2565 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสีประเทศไทยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Prof. Hiroyuki Shinoda ประธาน Color Association of Japan หรือ CSAJ ในการเปิดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

ก่อนจะเริ่มการนำเสนอผลงานทางวิชาการในช่วงเช้า Prof. Miho Saito จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ My favorite two studies of color: A study on color preference and a cross-modal study of color and fragrance” จากนั้นนักวิชาการและนักศึกษาได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างกัน 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ Prof. Alain Trémeau จาก Université Jean Monnet ประเทศฝรั่งเศส ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Multi-illuminant color constancy” หลังจากนั้นจึงเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักวิจัย 

25 กุมภาพันธ์ 2565 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีการประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มสีประเทศไทย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2564 หลังจากนั้นมีการเลือกประธานกลุ่มสีประเทศไทย ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. พิชญดา เกตุเมฆ ได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งสมัย  

จากนั้น รองศาสตราจาร์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวแสดงความยินดีกับประธานกลุ่มสีประเทศไทยและกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ก่อนเริ่มกรนำเสนอในช่วงเช้า 

ในช่วงบ่ายของงานประชุมวิชการ Prof. Stephen Westland จาก University of Leeds ประเทศอังกฤษ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Human-centric coloured environments” ก่อนจะเริ่มการนำเสอของนักศึกษาและนักวิจัยในลำดับต่อไป 

นอกจากนี้ ตลอดทั้ง 2 วันของงานประชุมวิชาการประจำปี ยังมี company exhibition จากบริษัท Konica Minolta Business Solution และบริษัท Konica Minolta Sensing ที่มานำเสนอเทคโนลียีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมสีและการพิมพ์